กิจกรรมจับฉลากขวัญปีใหม่ อาจารย์นักศึกษา ปี1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ สนุกสนานเฮฮา ในแบบสไตล์ครอบครัวGT. ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และยินดีกับน้องมิ้ว น.ศ ปีที่ 2 ได้รับรางวัลชิ้นใหญ่ ทอง 1 สลึง โชคดีต้อนรับปี 62 กันเลยจ้า กิจกรรมดีๆ ของครอบครัว GT

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาในงาน “Chiang Mia Gems&Jewelry 2018” งานจัดแสดงสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและเทคโนโลยีการผลิต ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอต เชียงใหม่

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาในสาขา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ และศึกษาดูงานในสายวิชาชีพโดยตรง ณ ศูนย์ OTOP สีลมและตึก Gems Tower วันที่ 8 สิงหาคม 2561

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีและประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรม เรียนดี การแต่งกายเรียบร้อย และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด”กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค” ซึ่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคที่สนใจเรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาการผลิตเครื่องประดับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในคณะ

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ได้จัดอบรมโครงการประยุกต์ศิลปะลายไทยสู่งานพุทธศิลป์ด้วยกรอบพระ เพื่อคงไว้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพได้ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญสาขา” โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้องค์พระพระวิษณุ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงโชว์ในงาน Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 บูทเลขที่ NN 65,67 MM 66,68 CHALLENGER 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานจัดการแสดงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” ในงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่17-20 พฤศจิกายน 2560