การทำเครื่องประดับเงินลวดลายโบราณ

อ.จักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง อ.ธีระชัย จันทรรังษี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ในวิชาออกแบบเครื่องประดับ / การทำต้นแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยสมัครได้ 2 ช่องทางคือ  1.ทางเว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registar/apphome.asp  ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย 2559 – 9 มิ.ย 2559 สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0 2282 9009 ต่อ...

สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

      สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ หลักสูตรอุตสาหกรรม ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เน้นการปฏิบัติสามารถประกอบวิชาชีพได้ กระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การออกแบบ เขียนแบบด้วยมือและนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต   ออกแบบภาพเสมือนจริง  และนำไปสู่กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานผ่านห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขานี้จะได้ทราบถึงเทคนิคการทำงานทุกกระบวนการพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนไปหารายได้พิเศษ ซึ่งจะมีอาจารย์ในสาขาคอยให้คำแนะนำหากพบอุปสรรคระหว่างการทำงาน นักศึกษาที่จบไปส่วนใหญ่สามารถเริ่มทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้ระบบงานใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน