กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี ณ ศูนย์ OTOP สีลม

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาในสาขา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ และศึกษาดูงานในสายวิชาชีพโดยตรง ณ ศูนย์ OTOP สีลมและตึก Gems Tower วันที่ 8 สิงหาคม 2561