กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี ณ ศูนย์ OTOP สีลม

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาในสาขา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ และศึกษาดูงานในสายวิชาชีพโดยตรง ณ ศูนย์ OTOP สีลมและตึก Gems Tower วันที่ 8 สิงหาคม 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีและประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรม เรียนดี การแต่งกายเรียบร้อย และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด”กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค” ซึ่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคที่สนใจเรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาการผลิตเครื่องประดับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในคณะ