คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา บุญศักดิ์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
การศึกษา
ปริญญาตรีศษ. บ. ออกแบบศิลปประยุกต์  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2532
ปริญญาโท ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554

 


อาจารย์วิเชียร มหาวัน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบ
การศึกษา
ปริญญาตรีคอ. บ. วิศวกรรมอุตสาหการ – เครื่องมือกล  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2543
ปริญญาโทวศ. ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2548


อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ

รองผู้อำนวยการสถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบ
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536 บ
มจ. ปตท. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551

 


อาจารย์ธีระวัฒน์ แม้นด้วง
การศึกษา
ปริญญาตรีคอ. บ. วิศวกรรมอุตสาหการ – เครื่องมือกล  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538
ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545

 

 


อาจารย์วรัญชลีย์ ทวีชัย
การศึกษา
ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2552
ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558

 

 


อาจารย์จินต์จิ สหรัตนพันธ์
การศึกษา
ปริญญาตรี วท.บ ช่างทองหลวง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, 2548
ปริญญาโท ศว.ม. การออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558