หลักสูตร

“มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตเครื่องประดับ มีทักษะและประสบการณ์ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของอุตสาหกรรม”

หลักสูตรชื่อ
ภาษาไทย  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology  Program in Jewelry Production Engineering

ชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อย่อ (ไทย) อส.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Production Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ind.Tech (Jewelry Production Engineering)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน่วยงานที่สังกัด
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำงานอย่าง มีระบบแบบแผน สามารถรวบรวม ข้อมูล ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้
4.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อการกระทำและการนำเสนอ
5.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและวางแผน
การทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร
คลิ๊ก->> อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ