อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ”

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” ในงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร...

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่17-20 พฤศจิกายน 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ (กระเหรี่ยงพุพลู)

เมื่อวันที่ 30-31 ตุุลาคม 2560 งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานจัดการความรู้(KM) และสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ณ กลุ่มชุมชนกระเหรี่ยงพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม Big Cleaning Day

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับเข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ ร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด่วนที่สุด)

ขยายวันรับสมัครนักศึกษา เฉพาะผู้ที่ต้องการสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ถึงวันที่ 26 พ.ค. 60 และเลื่อนการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เป็นวันที่ 30 พ.ค. 60 เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลิกอ่านรายละเอียด ->ปฏิทินการรับสมัคร (รับตรง รอบ 2)

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 เมษายน 2560

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี ภาคปฏิบัติการ “ด้านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเครื่องถมเงิน” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 18-19 มีนาคม 2560

อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 25-26 มีนาคม 2560

โครงการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ

โครงการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ วันเสาร์ที่17 ธันวาม 2559