Category: Uncategorized

งาน “Chiang Mia Gems&Jewelry 2018”

สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษาในงาน “Chiang Mia Gems&Jewelry 2018” งานจัดแสดงสินค้าอัญมณี เครื่องประดับและเทคโนโลยีการผลิต ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอต เชียงใหม่

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี ณ ศูนย์ OTOP สีลม

อาจารย์อาวุธ ฉายศิริ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระราชูปถัมภ์ นำนักศึกษาในสาขา ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเครื่องประดับอัญมณี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ และศึกษาดูงานในสายวิชาชีพโดยตรง ณ ศูนย์ OTOP สีลมและตึก Gems Tower วันที่ 8 สิงหาคม 2561

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อมอบตัวเป็นศิษย์ที่ดี ความเป็นสิริมงคล และเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคณะ โดยมี เรืออากาศตรี ดร.พลกฤษณ์ จริยตันติเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีและประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรม เรียนดี การแต่งกายเรียบร้อย และมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ผลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

Read more

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัด”กิจกรรมการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระหว่างวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิค” ซึ่งในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากวิทยาลัยบาหลีโพลีเทคนิคที่สนใจเรียนภาษาไทยเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาการผลิตเครื่องประดับ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมภายในคณะ

Read more

โครงการประยุกต์ศิลปะลายไทยสู่งานพุทธศิลป์ด้วยกรอบพระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ได้จัดอบรมโครงการประยุกต์ศิลปะลายไทยสู่งานพุทธศิลป์ด้วยกรอบพระ เพื่อคงไว้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาไทยอีกทั้งยังนำไปประกอบอาชีพได้ ในวันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Read more

งานทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญสาขา” โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีไหว้องค์พระพระวิษณุ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

Read more

Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61)

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ได้นำผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดแสดงโชว์ในงาน Bangkok Gems& Jewelry 2018 (ครั้งที่ 61) ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 บูทเลขที่ NN 65,67 MM 66,68 CHALLENGER 1 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานจัดการแสดงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก

Read more

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ”

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” ในงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

Read more

งาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับร่วมจัดแสดงผลงานนักศึกษา ในงาน Ching mai Gems & Jewelry manufacturing Expo 2017 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการผลิตอัญมณี เครื่องประดับ กับมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่17-20 พฤศจิกายน 2560

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ (กระเหรี่ยงพุพลู)

เมื่อวันที่ 30-31 ตุุลาคม 2560 งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานจัดการความรู้(KM) และสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ณ กลุ่มชุมชนกระเหรี่ยงพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Read more