อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ”

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านวิชาชีพ “การลงยาสีตัวเรือนเครื่องประดับ” ในงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร