หลักสูตร

หลักสูตรชื่อ
ภาษาไทย  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology  Program in Jewelry Production Engineering

สูงสุดปริญญาและชื่อสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อย่อ (ไทย) อส.บ. (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Industrial Technology (Jewelry Production Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Ind.Tech (Jewelry Production Engineering)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตวุฒิการเพื่อที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยมีความสามารถซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน่วยงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่สังกัดมีความสามารถรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ทำงานอย่างมีระบบ แบบแผนสามารถรวบรวมข้อมูลตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตวุฒิการเพื่อที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเชิ้ตร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตลอดจนมีความสามารถรับผิดชอบต่อหัวเรื่อง:การกระทำและการนำเสนอ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตวุฒิการเพื่อที่มีความสามารถรู้ด้านพัฒนาความสามารถก้าวหน้าทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการแก้ปัญหาและวางแผนการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่อประดับได้เป็นอย่างดี