คณาจารย์

อ.สาขาGt

 

อ.วิเชียรอาจารย์วิเชียร  มหาวัน  
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2543            
ปริญษโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2548

 

 

อ.จักรนายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง  
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.อุตสาหการเครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2538  
ปริญษโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2550

 

อ.อาวุธนายอาวุธ  ฉายศิริ
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.  วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536              
ปริญษโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551

 

อ.ธีระวัฒน์นายธีระวัฒน์  แม้นด้วง
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538              
ปริญษโท คอ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545

 

อ.ติ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา  บุญศักดิ์
การศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2532                    
ปริญษโท ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2554

 
 

อ.ติ๊ก นางสาววรัญชลีย์  ทวีชัย
การศึกษา
ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2552    
ปริญษโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558