คณาจารย์

อ.สาขาGt

 

อ.อาวุธนายอาวุธ  ฉายศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.  วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536              
ปริญษาโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551

 

อ.วิเชียรนายวิเชียร  มหาวัน  
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2543            
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2548

 

อ.จักรนายจักรกฤษณ์  ยิ้มแฉ่ง  
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.อุตสาหการเครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2538  
ปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,2550

 

อ.ธีระวัฒน์นายธีระวัฒน์  แม้นด้วง
การศึกษา
ปริญญาตรี คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องมือกล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2538              
ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545

 

อ.ติ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา  บุญศักดิ์
การศึกษา
ปริญญาตรี ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,2532                    
ปริญญาโท ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2554

 
 

อ.ติ๊ก นางสาววรัญชลีย์  ทวีชัย
การศึกษา
ปริญญาตรี อส.บ. เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,2552    
ปริญญาโท ค.อ.ม. เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,2558