กิจกรรม Big Cleaning Day

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับเข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Day โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ ร่วมกันทำความสะอาด ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *