Day: May 4, 2017

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 เมษายน 2560

Read more

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี

โครงการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการแบบทวิภาคี ภาคปฏิบัติการ “ด้านกระบวนการผลิตเครื่องประดับเครื่องถมเงิน” ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 18-19 มีนาคม 2560

Read more

อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ ร่วมกับ สมาคมช่างทองไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ 25-26 มีนาคม 2560

Read more