โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่าง มทร.พระนครกับวิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวศึกษา ฝึกอบรมด้านปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 เมษายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *