Day: November 2, 2017

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ (กระเหรี่ยงพุพลู)

เมื่อวันที่ 30-31 ตุุลาคม 2560 งานบริการวิชาการแก่สังคมและงานจัดการความรู้(KM) และสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ ร่วมกับสมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัด”โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับแหวนเงินลงยาถมเงินสู่อาชีพอิสระ” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถและศักยภาพทางด้านวิชาชีพ ณ กลุ่มชุมชนกระเหรี่ยงพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Read more